Компаративістський аналіз організаційно-тактичних і психологічних засад проведення слідчих (розшукових) дій з неповнолітніми потерпілими

  • Г. Нікітіна-Дудікова

    кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8865-0061

Анотація

Метою наукової статті є визначення організаційно-тактичних і психологічних засад проведення слідчих (розшукових) дій з неповнолітніми потерпілими на основі вивчення досвіду іноземних держав та шляхом використання компаративістського методу. Методологія. Методологічний інструментарій обрано відповідно до представленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Застосовано загальний діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ, а також їхніх зв’язків з практичною діяльністю правоохоронних органів. З-поміж спеціальних методів дослідження застосовано такі: компаративістський аналіз – у частині визначення спільних та відмінних ознак організаційно-тактичних і психологічних засад проведення слідчих (розшукових) дій з неповнолітніми потерпілими з урахуванням досвіду іноземних країн; догматичний (формально-логічний) – для висвітлення змісту понять «організаційно-тактичні засади проведення слідчих (розшукових) дій з неповнолітніми потерпілими», «психологічні засади проведення слідчих (розшукових) дій з неповнолітніми потерпілими»; метод системного аналізу – для комплексного формування організаційно-тактичних і психологічних засад проведення слідчих (розшукових) дій з неповнолітніми потерпілими. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні тези стосовно того, що врахування організаційно-тактичних та психологічних засад під час проведення слідчих (розшукових) дій з неповнолітніми потерпілими є обов’язковим, оскільки забезпечує як ефективність досудового розслідування, так і мінімізацію психологічного травмування неповнолітніх потерпілих. Висновки. Наголошено на доцільності врахування кращого іноземного досвіду правоохоронних органів США та Великої Британії в контексті: розроблення окремої методики допиту неповнолітніх потерпілих з урахуванням їх психологічних особливостей; застосування тактичних прийомів, що відповідають вимогам допустимості; забезпечення сприятливої психологічної атмосфери допиту; забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій одним і тим самим слідчим на всіх етапах розслідування, який володіє знаннями з дитячої психології; роз’яснення слідчим з першого допиту неповнолітнього потерпілого змісту процесу розслідування та завдань кримінального провадження; залучення одного й того самого психолога чи іншої компетентної особи, яка надаватиме безперервно підтримку неповнолітньому потерпілому під час розслідування.

Ключові слова: організаційно-тактичні засади; психологічні засади; неповнолітній; потерпілий; компаративістський аналіз; кримінальне провадження; психологічний контакт.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Г. Нікітіна-Дудікова

кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Aнтoнян Ю. М. Пoнятие и криминoлoгическaя клaссификaция нaсильственных преступлений. Сoвременнaя преступнoсть: нoвые исследoвaния : сб. ст. М. : [б. и.], 1993. С. 31–34.

Ароцкер Л. Е. Тактика и этика судебного допроса. М. : Юрид. лит., 1969. 120 с.

Криминалистика : учебник / [Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов и др.]. 3-е изд. М. : Норма, 2007. 944 с.

Авраменко С. М. Допит неповнолітніх осіб, які стали жертвами статевих злочинів: нормативно-правовий аспект. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2016. № 1/2016. С. 279–288.

Авраменко С. М. Розслідування розбещення неповнолітніх : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2017. 242 с.

Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учебник. М., 2002. 427 c.

Чорноус Ю. М. Психологічні основи реалізації тактичних прийомів. Юридична психологія. 2020. № 1 (26). С. 13–21. doi: https://doi.org/10.33270/03202601.13.

Дремов В. Г. Показания несовершеннолетнего обвиняемого в совецком уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1970. 23 с.

Дымов Г. А. Психологические методы активизации памяти несовершеннолетних в предупреждении и раскрытии грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними. Российский следователь. 2005. № 5. С. 43–47.

Гаврилин Ю. В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах : учеб. пособие. М. : Кн. мир, 2004. 332 с.

Гвоздюк В. В. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій з урахуванням практики Європейського суду з прав людини : дис. ... д-ра філос. : 12.00.09. Київ, 2021. 294 с.

Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей, ухвалені Комітетом міністрів Ради Європи : програма Ради Європи від 17 листоп. 2010 р. URL: https://rm.coe.int/16804c2188.

Харченко С. В. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх підозрюваних : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2016. 237 с.

Хоменко С. Я. Особливості очної ставки за участі неповнолітнього. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 2. С. 396–405.

Конвенція про права дитини : міжнар. док. від 20 листоп. 1989 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021.

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства : міжнар. док. від 25 жовт. 2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-172.

Кузьмічов В. С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів : монографія. Київ : Правник, 2000. 450 с.

Квашис В. Е., Вавилова Л. В. Зарубежное законодательство и практика защиты жертв преступлений. М., 1996. 124 c.

Лазарєв С. М. Криміналістична характеристика та особливості розслідування втягнення неповнолітнього в заняття проституцією і сутенерства : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Сєвєродонецьк, 2019. 267 с.

Левченко К. Б., Євсюкова М. В. «Зелені кімнати»: нормативно-правове забезпечення функціонування: посібник. Київ : Україна, 2012. 24 с.

Леви А. А. Потерпевший в уголовном процессе : конспект лекцій. М. : РУДН, 2007. 179 с.

Ліщинська-Мартинюк О. Тактика пред’явлення особи для впізнання крізь призму врахування психічного стану неповнолітніх потерпілих від насильницьких злочинів. Історико-правовий часопис. 2019. № 2 (14). С. 123–128. doi: https://doi.org/10.32782/2409-4544/2019-2/23.

Метод порівняльного аналізу. Stud.com.ua : [офіц. сайт]. URL: https://stud.com.ua/48800/filosofiya/metod_ porivnyalnogo_analizu.

Минькoвский Г. М. Oсoбеннoсти рaсследoвaния и судебнoгo рaзбирaтельствa дел o несoвершеннoлетних. М. : Гoсюриздaт, 1959. 207 с.

Митрохина З. И. Использование даных психологии при производстве допроса. Киев : УМК ВО, 1990. 52 с.

Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ : Наук. думка, 2000. 680 с.

Мировська А. В., Гвоздюк В. В. Процесуальні й тактичні особливості допиту неповнолітніх потерпілих під час розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності. Актуальні проблеми криміналістики та судової експертології : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 22 листоп. 2018 р.). Київ, 2018. С. 262–264.

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : наказ МВС України від 7 лип. 2017 р. № 575. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17.

Пронин К. В. Тактика допроса в суде: процессуальные и криминалистические аспекты : учеб. пособие. М. : Юстицинформ, 2006. 160 с.

Семенов В. В. Напрями вдосконалення тактики допиту дітей, потерпілих від сексуального насильства. Актуальні проблеми досудового розслідування та судового розгляду злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, шляхи їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 черв. 2020 р.). Київ, 2020. С. 276–279.

Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз) : монографія. Харків : Харків. юрид., 2007. 432 с.

Смірнова І. Особливості допиту дитини, яка потерпіла від злочину. Вища школа адвокатури НААУ : [офіц. сайт]. 2021. URL: https://www.hsa.org.ua/blog/osoblyvosti-dopytu-dytyny-yaka-poterpila-vid-zlochynu/.

Сокиран Ф. М. Застосування технічних засобів під час слідчих (розшукових) дій як елемент психологічного впливу. Криміналістичний вісник. 2020. Вип. № 2 (34). С. 66–74. doi: 10.37025/1992-4437/2020-34-2-66.

Сьоміна Н. А. Механізм вчинення злочину : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2012. 216 с.

Тетюев С. В. Роль педагога (психолога) в допросе несовершеннолетних по уголовным делам. Правоведение. 2009. № 5. С. 103–111.

U.S. Code § 3509 − Child victims’ and child witnesses’ rights. Legal Information Institute. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3509.

Webster’s third new international dictionary. Massachusetts, 1961. 2662 p.

Зякун А. І., Прокопенко К. В. Застосування спеціальних психологічних знань під час досудових слідчих дій. Правові горизонти. 2019. Вип. 15 (28). С. 70–75. doi: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i15.p:70.


##article.numberofviews## 14
##article.numberofdownloads## 4
Опубліковано
2022-06-14
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності