Тактичні прийоми допиту під час розслідування жорстокого поводження з тваринами

  • Т. Синоверська

    доктор філософії, слідчий слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ

    https://orcid.org/0000-0002-6085-1638

Анотація

У статті зазначено, що розслідування жорстокого поводження з тваринами супроводжується потребою вирішити низку проблемних питань, зокрема щодо виявлення фактів протиправної діяльності; встановлення всіх співучасників учинення кримінального правопорушення; з’ясування способів і засобів учинення кримінального правопорушення. Важливим засобом отримання такої інформації є слідчі (розшукові) дії, передусім допит. Зауважено, що процесуальні, організаційні, тактичні, психологічні особливості впливають на тактику проведення допиту. Метою статті є дослідження тактичних прийомів допиту під час розслідування жорстокого поводження з тваринами. Методологія. У процесі  дослідження використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи, а саме: методи формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія); спеціально-правові методи: порівняльно-правовий, системно-структурний, метод системного аналізу. Наукова новизна. Вибір тактичних прийомів допиту під час розслідування жорстокого поводження з тваринами залежить від низки чинників: кола осіб, які підлягають допиту, та їхніх психоемоційних особливостей; доказів, наявних у кримінальному провадженні; виду відповідної слідчої ситуації. Висновки. У межах проведення допиту під час розслідування жорстокого поводження з тваринами слідчий може застосовувати різні групи тактичних прийомів. Розпочинати допит слід з тактичних прийомів, спрямованих на встановлення психологічного контакту. З метою стимулювання пам’яті допитувано слідчий використовує тактичні прийоми актуалізації забутого. Для виявлення неправдивих відомостей у процесі проведення допиту, підтвердження чи спростування певної інформації він може повідомити про наявність у матеріалах провадження речових доказів, які викривають винного в учиненні жорстокого поводження з тваринами, або пред’явити їх; оголосити показання інших осіб, які вказують на його причетність до кримінального правопорушення; повідомити результати експертизи тощо.

Ключові слова: жорстоке поводження; тварини; допит; тактичні прийоми; розслідування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. Синоверська

доктор філософії, слідчий слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ

Посилання

Розгляд справ стосовно жорстокого поводження з дітьми судами України: аналіз законодавства та практики його застосування : наук.-практ. посіб. / [Н. М. Ахтирська, О. О. Кочемировська, Г. О. Христова та ін.]. Київ : К.І.С., 2010. 124 с.

Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ : Ін Юре, 2003. 1196 с.

Чорноус Ю. М., Шикоряк М. М. Особливості початкового етапу розслідування злочинів, вчинених іноземцями. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2018. Вип. 18. С. 44–52. doi: https://doi.org/10.32353/khrife.2018.05.

Давченко Т. Тактика допиту у кримінальних провадженнях доведення до банкрутства (ст. 219 КК України). Підприємництво, господарство і право. 2020. № 8. С. 310−316. doi: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.8.51.

Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии : учебник. М. : Юристъ, 1996. 631 с.

Руководство по расследованию преступлений : науч.-практ. пособие / [А. В. Гриненко, Т. В. Каткова, Г. К. Кожевников и др.]. Харьков : Консум, 2001. 608 с.

Якимов О. Ю., Якимова С. С. Проблемы уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты : материалы ІІІ Российского Конгресса уголовного права. М. : Проспект, 2008. С. 233−238.

Клим А. М. Криминалистическая методика расследования злоупотребления властью или служебными полномочиями / под ред. В. Ф. Ермоловича. Минск, 2000. 140 с.

Коновалова В. Е. Тактика допроса свидетелей и обвиняемых. Харьков : ХГУ, 1956. 36 с.

Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология : учеб. пособие. Харьков : Консум, 1999. 157 с.

Мальгіна А. С., Горбаньов І. М. Тактичні особливості допиту підозрюваних у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4. С. 272−277. doi: https://doi.org/10.32850/sulj.2020.4.45.

Навроцька В. В. Право на свободу від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів як одна із процесуальних гарантій. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 3 (91). C. 127−138. doi: 10.33766/2524-0323.91.127-138.

Порубов Н. И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск : Выш. шк., 1973. 368 с.

Порубов Н. И., Порубов А. Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты : монография. М. : Юрлитинформ, 2013. 304 с.

Synoverska T. I. The initial stage of the investigation of animal cruelty. Jurnalul Juridic National: teorie si practica. 2020. No. 5 (45). P. 99−104.

Cиноверська Т. І. Криміналістична методика розслідування жорстокого поводження з тваринами: дис. … д-ра філос. : 12.00.09. Київ, 2021. 249 с.


##article.numberofviews## 40
##article.numberofdownloads## 4
Опубліковано
2022-06-14
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності