Особливості впливу умов професійної діяльності поліцейських на емоційну сферу особистості

  • М. Галич

    доктор філософії, викладач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-3690-4402

Анотація

Метою статті є вивчення особливостей впливу умов професійної діяльності на емоційну сферу особистості. Методологія. Методологічну основу статті становили наукові концепції вивчення окремих чинників, які впливають на виконання професійних обов’язків поліцейськими. Розглянуто особливості психологічної підготовки поліцейських шляхом формування та розвитку професійно значущих якостей особистості. Розкрито роль професійно-психологічної готовності з урахуванням індивідуальних особливостей особистості як детермінанти попередження виникнення професійного стресу й розвитку дезадаптивних реакцій співробітника. Залежно від цього визначено основні типи реакцій на стресові ситуації, їхні форми та вияви. Проаналізовано стресові ситуації, які можуть впливати на працівників Національної поліції. Визначено негативний вплив стресогенних ситуацій на психіку особистості, наведено основні види психоемоційних реакцій, що виникають після екстремальної ситуації. Розкрито специфіку служби в спецпідрозділах, робота в яких зумовлює збільшення ступеня рівня негативних змін в емоційній сфері особистості. Наукова новизна статті полягає в узагальненні та систематизації результатів досліджень щодо впливу умов професійної діяльності поліцейських на емоційну сферу особистості. Висновки. Обґрунтовано низку практичних рекомендацій щодо професійно-психологічної підготовки поліцейського до виконуваної діяльності з урахуванням впливу на емоційну сферу особистості. Доведено ефективність підходів, які використовують в організації психологічного супроводу поліцейських. Визначено роль психологічної готовності до професійної діяльності в ризиконебезпечних умовах для працівників органів внутрішніх справ.

Ключові слова: професійна діяльність; професійна готовність; психоемоційний стан; стрес; дезадаптивні реакції; оперативно-службова діяльність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М. Галич

доктор філософії, викладач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Александров Д. О. Загальна психологічна характеристика професійної діяльності працівника Національної поліції. Юридична психологія. 2016. № 1 (18). С. 108–117. URL: https://psychped.naiau.kiev.ua/ index.php/psychped/article/view/456.

Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції : навч.-метод. посіб. : у 3 ч. / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. Київ : Бібліогр, 2004. Ч. 3 : Психологічне забезпечення переговорної діяльності. 102 c.

Antipov A. Neuroethics and mental health: points of contact. Neuroscience for Medicine and Psychology. 2019. No. 15. P. 66−67. doi: 10.29003/m302.sudak.ns2019-15/66-67.

Бандурка О. М., Венедиктов В. С., Тімченко О. В., Христенко В. Є. Екстремальна юридична психологія в діяльності персоналу ОВД України : наук.-практ. посіб. Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2005. 319 с.

Chappell A. T. Police academy training: comparing across curricula. Policing: An International Journal. 2008. No. 1. Vol. 31. P. 36–56. doi: https:doi.org/10.1108.

Делікатний С. К. Формування психологічної готовності співробітників ОВС до забезпечення особистої безпеки в екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності. Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. № 8. С. 224–235.

Долженко О. С. Вимоги до якостей особистості працівників ОВС, які здійснюють службу в екстремальних умовах. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2008. № 5. С. 49–54.

Галич М. Ю. Особливості динаміки емоційних станів поліцейських-учасників операції об’єднаних сил у реабілітаційний період : дис. … канд. психол. наук : 053. Київ, 2020. 207 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17885.

Изард К. Э. Психология эмоций. СПб. : Питер, 1999. 464 с.

Казміренко Л. І. Психологічні особливості реагування працівника міліції на екстремальні ситуації. Роль морально-психологічних чинників у формуванні особистості працівника міліції України. Актуальні проблеми юридичної психології : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). Київ, 2014. С. 189−192.

Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності у звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. Київ : Ніка-Центр, 2006. 580 с.

Кучеренко С. М., Кучеренко Н. С. Формування психологічної готовності фахівців технічного профілю як фактора ефективної організації професійної діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 3. Т. 1. С. 196−201. (Серія «Психологічні науки»).

Лозінська Н. Психотравма як наслідок травматичного стресу в різних напрямках сучасної психології. Вісник Національного Університету Оборони України. 2019. № 50 (2). С. 65–73. doi: 10.33099/2617-6858-2018-50-2-65-73.

Медведєв В. С. Професійно-психологічна компетентність працівників Національної поліції як підґрунтя профілактичної діяльності. Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Одеса, 28 жовт. 2016 р.). Одеса : ОДУВС, 2016. С. 58–60.

Екстремальна психологія : підручник / за заг. ред. О. Тімченка. Харків : УЦЗУ, 2007. 502 с.

Зівзах М. В. Психологічні дезаптаційні реакції у співробітників спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ (діагностика, психокорекція та профілактика) : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.04. Київ, 2007. 18 с.

Зуб А. Т. Кризис как системная дезадаптация. Научный Диалог: Экономика и Менеджмент : сб. науч. тр. X Междунар. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 8 нояб. 2017 г.). СПб. : Обществ. наука, 2017. 68 с. doi: 10.18411/spc-8-11-2017-08.


##article.numberofviews## 14
##article.numberofdownloads## 14
Опубліковано
2022-06-14
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності