Психологічні детермінанти формування іміджу поліцейського

  • І. Охріменко

    доктор юридичних наук, професор, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8813-5107
  • О. Мартенко

    кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-0128-8387

Анотація

Метою дослідження є визначення психологічних детермінант формування позитивного іміджу поліцейських, окреслення напрямів зростання правосвідомості громадян, їх готовності брати участь у вирішенні правоохоронних питань. Одним з аспектів соціально-психологічних процесів є вивчення оцінок і ставлення громадян до органів та підрозділів поліції. Зауважено, що ставлення громадян до правоохоронної системи безпосередньо пов’язане з явищами юридико-психологічного характеру та постає як сукупність оцінних ставлень до права і практики його застосування. В оцінних судженнях, що входять до структури правосвідомості громадян та характеризують її стан, відображаються змістові аспекти іміджу власне поліцейського. Методологія. На підставі комплексу загальнонаукових методів (системного аналізу, порівняння, узагальнення тощо) доведено, що імідж поліцейського структурно складається з таких компонентів: діяльнісного (стиль роботи, рівень спеціальної підготовки, професіоналізм, володіння формами й методами сучасного поліціювання); особистісного (психофізіологічні особливості працівника, тип особистості, характер, професійно значущі якості); соціального (моделі поведінки, норми та цінності, стиль спілкування, взаємодія з різними соціальними групами). Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні юридико-психологічних компонентів і детермінант, що впливають на формування та розвиток іміджу як окремо взятого поліцейського, так і поліцейської організації загалом. Правильне визначення соціально-психологічних трансформацій та тенденцій в умовах сучасного поліціювання дасть змогу окреслити нагальні проблеми цієї сфери державної служби специфічного характеру, а також сформулювати перспективи її розвитку. Висновки. Доведено, що ставлення до поліції та її діяльності в структурі оцінного компонента правосвідомості громадян, кристалізуючись, набувають форм авторитету, престижу, атракції та поваги, які є похідними від факту формування та утвердження позитивного іміджу поліцейського. Імідж працівника поліції визначає не лише авторитет і повагу до нього, а й стає обов’язковим чинником, від якого залежить престиж цієї професії, тобто є більш поліфункціональним у системі професій «людина – людина». Визначено такі напрями формування позитивного іміджу поліції: удосконалення системи професійного відбору та професійної психологічної підготовки фахівців; проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо функцій та обов’язків як власне поліцейських, так і пересічних громадян, інформування щодо результатів діяльності поліції, надання правової допомоги населенню; формування корпоративної культури Національної поліції України.

Ключові слова: імідж; поліцейський; детермінанти; компоненти; професійно значущі якості; правосвідомість громадян.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І. Охріменко

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

О. Мартенко

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Юридична психологія : підручник / [кол. авт. : Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. Київ : КНТ, 2007. 360 с.

Bаrkо V., Оkhrіmеnkо І., Mеdvеdіеv V., Vаgіnа О., Оkhrіmеnkо S. Рrоfеssіоnаl Рsусhоlоgісаl Рrоfіlе оf а Mоdеrn Раtrоl Оffісеr аs thе Bаsіs оf Еffісіеnt Оffісіаl Асtіvіtіеs. Роstmоdеrn Ореnіngs. 2020. Nо. 11 (3). Р. 1−19. dоі: httрs://dоі.оrg/10.18662/ро/11.3/197.

Bаrkо V., Оkhrіmеnkо І., Оstароvісh V., Mеdvеdіеv V., Sрrуnсhuk S. Рrоfеssіоnаl рsусhоlоgісаl роtеntіаl оf а mоdеrn роlісе mаnаgеr аs thе bаsіs fоr thе fоrmаtіоn оf аn еffесtіvе mаnаgеrіаl sуstеm. Іntеrnаtіоnаl Jоurnаl оf Аррlіеd Ехеrсіsе Рhуsіоlоgу. 2020. Nо. 9 (11). Р. 203−214. URL: httр://www.іjаер.соm/іndех.рhр/ ІJАЕ/аrtісlе/vіеw/1196.

Bоndаrеnkо V., Оkhrіmеnkо І., Уеvdоkіmоvа О., Sуdоrсhuk N., Dzhеzhуk О., Bоісhuk І., Kаlаshnіk N., Kоzlоvеts M., Slуusаr V., Раvlеnkо V., Bіruk N., Vеrbоvskуі І., Blоshсhуnskуі І. Рrоfеssіоnаl Skіlls аnd Соmреtеnсіеs оf thе Futurе Роlісе Оffісеrs. Іntеrnаtіоnаl Jоurnаl оf Аррlіеd Ехеrсіsе Рhуsіоlоgу. 2020. Nо. 9 (5). Р. 35−43. URL: httр://www.іjаер.соm/іndех.рhр/ІJАЕ/аrtісlе/vіеw/975.

Бугайчук К. Л., Гузь В. А., Святокум І. О., Чумак В. В. Зарубіжний досвід організації взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в контексті децентралізації державної влади : наук.-метод. рек. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2015. 44 с.

Колосок С. В. Формування іміджу установи в системі державного управління. Актуальні проблеми державного управління. 2000. Вип. 3. С. 84−90.

Мартиненко О., Захаров Є. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ. URL: httр://zіb.соm.uа/uа/рrіnt/101834-strаtеgіуа_rоzvіtku_оrgаnіv_vnutrіshnіh_sрrаv_tеkst_рrоеktu.html.

Охріменко І. М. Оцінка ефективності діяльності органів і підрозділів Національної поліції України: погляд на проблему. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 11 (249). С. 139−144.

Оstароvісh V., Bаrkо V., Оkhrіmеnkо І., Уеvdоkіmоvа О., Роnоmаrеnkо У., Рrоntеnkо K., Аntоnоvа О., Sуdоrсhuk N., Sоkоlоvskуі О., Blоshсhуnskуі І. Рsусhоlоgісаl Рrоfіlе оf Suссеssful Сrіmіnаl Роlісе Оffісеr. Іntеrnаtіоnаl Jоurnаl оf Аррlіеd Ехеrсіsе Рhуsіоlоgу. 2020. Nо. 9 (3). Р. 120−133. URL: httр://www.іjаер.соm/іndех.рhр/ ІJАЕ/аrtісlе/vіеw/755.

Розгон О. Г. Імідж поліцейського як складник його професійної діяльності. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 6 (35). С. 149−152. dоі: httрs://dоі.оrg/10.32837/руuv.v0і6(35).708.

Сердюк А. М. Щодо критеріїв ефективності діяльності поліції закордонних країн. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 3. Т. 2. С. 155−159. (Серія «Юридичні науки»).

Shvеts D., Уеvdоkіmоvа О., Оkhrіmеnkо І., Роnоmаrеnkо У., Аlеksаndrоv У., Оkhrіmеnkо S., Рrоntеnkо K. Thе Nеw Роlісе Trаіnіng Sуstеm: Рsусhоlоgісаl Аsресts. Роstmоdеrn Ореnіngs. 2020. Nо. 11 (1Suрl1). Р. 200−217. dоі: httрs://dоі.оrg/10.18662/ро/11.1suр1/130.

Сімеоніді І. А. Формування іміджу державноï служби. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психологіï. 2010. № 1−2. С. 136−146.

Столбовий В. М. Імідж Національної поліції як суб’єкта службових відносин у сфері національної безпеки України. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 2. С. 273−275.

Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VІІІ. URL: httр://www.gоlоs.соm.uа/аrtісlе/257729.


##article.numberofviews## 11
##article.numberofdownloads## 12
Опубліковано
2022-06-14
Розділ
Прикладні проблеми юридичної психології