Правові та психологічні засади реалізації гендерної рівності в діяльності Національної поліції України

  • Н. Лях

    викладач кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-0260-708X

Анотація

Метою статті є висвітлення особливостей нормативно-правового регулювання та психологічного забезпечення гендерної рівності в діяльності Національної поліції України. Методологія. Методологічний інструментарій обрано з урахуванням поставленої мети, специфіки об’єкта і предмета дослідження. Визначальним є загальний діалектичний метод наукового пізнання правових явищ, а також їхніх зв’язків з практичною діяльністю органів Національної поліції України. Наукова новизна полягає у виокремленні правових засад забезпечення гендерної рівності в діяльності поліції, які ґрунтуються на положеннях міжнародних і національних нормативно-правових актів, рішеннях Європейського суду з прав людини, здійснюють нормативно-правове регулювання окресленої сфери правовідносин. Доведено, що психологічними засадами реалізації гендерної рівності в Національній поліції є дотримання низки принципів: взаємодії та співробітництва під час  виконання службових завдань незалежно від статі, статевої самоідентифікації, інших соціальних, психологічних і культурних ознак; рівномірного розподілу обов’язків, готовності за потреби прийти на допомогу; доброзичливого ставлення під час виконання службових обов’язків, а також у позаробочий час; взаємоповаги й толерантного ставлення до окремих людей, груп, соціуму. Висновки. Правові джерела, які регламентують забезпечення гендерної рівності в діяльності поліції,  об’єднано в такі групи: міжнародні нормативно-правові документи, які визначають фундаментальні правові основи забезпечення гендерної рівності; нормативно-правові акти України, які регламентують забезпечення гендерної рівності в діяльності поліції; судові рішення міжнародних і національних судових інстанцій, які тлумачать аналізовані вище джерела права. Обґрунтовано, що в підрозділах Національної поліції з метою психологічного забезпечення гендерної рівності слід проводити просвітницьку роботу. Такі заходи слід упроваджувати в системі професійного навчання поліцейських: первинної професійної підготовки; підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання; післядипломної освіти; службової підготовки. Крім опанування теорії та практики, зазначені заходи повинні охоплювати: дослідження  психологічного клімату в підрозділі, з’ясування рівня гендерного виховання працівників поліції; своєчасне виявлення проблемних питань, зокрема фактів гендерного насилля та застосування заходів реагування, проведення занять з тематики гендерної рівності. Системний і комплексний підходи до правових та психологічних засад реалізації гендерної рівності в діяльності Національної поліції України є запорукою законного правозастосування в психологічно комфортних умовах службової діяльності.  

Ключові слова: гендерна рівність; Національна поліція; нормативно-правове регулювання; психологічне забезпечення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н. Лях

викладач кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Даудова Г. В. Формування та реалізація державної гендерної політики в Україні : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Харків, 2008. 221 с.

Демчина О. Гендерна толерантність як соціально-психологічний феномен. Збірник наукових праць: психологія. 2019. Вип. 23. С. 35–41. doi: 10.15330/psp.23.35–41.

Дрозд О. Ю. Забезпечення гендерної рівності в системі МВС України: питання сьогодення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 3. С. 112–116. doi: https://doi.org/10.32844/2618-1258.2020.3.20.

Фулей Т. Застосування принципу гендерної рівності у практиці Європейського суду з прав людини. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 8. С. 175–180. doi: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.8.33.

Камінська Н. В., Чернявський С. С., Перунова О. С. Законодавче регулювання та міжнародні стандарти гендерної рівності : лекція. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 23 с.

Клименко М. В. Гендерна рівність у трудових правовідносинах: питання сьогодення. Актуальні проблеми держави і права. 2021. № 90. С. 77–82. doi: https://doi.org/10.32837/apdp.v0i90.3210.

Константий О. В. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування Верховного Суду України. Вісник Верховного Суду України. 2012. № 1 (137). С. 33–36.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнар. док. від 4 листоп. 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Костіна Т., Булах І. Поняття справедливість та його значення для гендерної психології. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2020. Вип. 12 (57). С. 65–78. (Серія 12 «Психологічні науки»). doi: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2020.12(57).06.

Марценюк Т. Гендерна рівність і недискримінація : посібник. Київ : SIDA, 2014. 65 с.

Права жінок правоохоронців та політика гендерної рівності: досвід інших країн у вітчизняному контексті. URL: https://helsinki.org.ua/articles/prava-zhinok-pravoohorontsiv-ta-polityka-hendernoji-rivnosti-dosvid-inshyh-krajin-u-vitchyznyanomu-konteksti/.

Про схвалення Стратегії розвитку органів систем Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листоп. 2017 р. № 1023-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1023-2017-%D1%80#Text.

Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2020 р. № 1544-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-2020-%D1%80#Text.

Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018–2023 роки. Квітень 2018 р. URL: https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4.

Про Національну поліцію України : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 8 верес. 2005 р. № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text


##article.numberofviews## 28
##article.numberofdownloads## 27
Опубліковано
2022-06-14
Розділ
Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології